Conferinţa Internaţională a Culturilor Dunărene 24 – 26 iunie 2015 (RO, EN, HU, DE)

Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana > Noutăţi > Conferinţa Internaţională a Culturilor Dunărene 24 – 26 iunie 2015 (RO, EN, HU, DE)
Fără categorie / 22 iunie 2015 / Posted by Timisoara2021

Asociaţia Timișoara – Capitală Culturală Europeană organizează Conferinţa Internaţională a Culturilor Dunărene 

Timișoara este gazda celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale a Culturilor Dunărene, intitulată Spaţiul dunărean – Fluviul ca experienţă, fiind primul oraș românesc ce are șansa de a organiza acest eveniment de anvergură. Întrunirea are ca scop implementarea unor reţele de comunicare consolidate, menite să genereze noi proiecte comune. Timișoara este locul ideal pentru desfășurarea Conferinţei Internaţionale a Culturilor Dunărene datorită profilului său multi- și intercultural, care reproduce, la scară mică, modelul Europei de astăzi.

La fel ca ediţiile anterioare desfășurate cu succes la Ulm, în 2013, respectiv la Novi Sad, în 2014, conferinţa de la Timișoara își propune intensificarea dialogului cu privire la politicile culturale și dezvoltarea reţelelor internaţionale, fiind un demers eficient în vederea consolidării stabilităţii europene.

Între 24 și 27 iunie, la Timișoara vor veni personalităţi de seamă ale lumii culturale din ţările dunărene, artiști, reprezentanţi ai mediului academic, manageri și operatori culturali, jurnaliști, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale și locale, politicieni și diplomaţi. Ediţia din acest an a conferinţei cuprinde, discursuri în plen, un laborator de proiecte și parteneriate și trei sesiuni de lucru având ca teme „Casa culturilor dunărene“, „Industriile creative – oportunităţi de angajare și dezvoltare culturală în spaţiul dunărean“ și „Rolul culturii în dezvoltarea sustenabilă a orașelor“. Rezultatul vizat este crearea unui spaţiu virtual pentru culturile din regiunea dunăreană, spaţiu în care dialogul să fie cât mai constructiv, iar cooperările cât mai rodnice. Nu în ultimul rând, joi, 25/06 la ora 17.30, la Galeria Calina, vor avea loc două lansări de carte: A Journey Upriver from the Black Sea to the Black Forest de Nick Thorpe, Yale University Press, 2014 și Die Interkulturalität des Banats de Victor Neumann, Editura Frank & Timme, Berlin, 2015.

„Asociaţia Timișoara-Capitală Culturală Europeană are misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea și promovarea unui spaţiu dinamic, care să le permită operatorilor culturali din Timișoara și reprezentanţilor ţărilor dunărene posibilitatea de a realiza parteneriate în proiecte culturale comune și a crea reţele de colaborări în regiunea dunăreană. Rezultatele acestor colaborări vor fi folosite , printre altele, și în cadrul programului cultural al candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii“, spune Simona Neumann, director executiv al ATCCE.

Programul celei de a 3-a Conferinţe Internaţionale a Culturilor Dunărene îi are ca invitaţi, printre alţii, pe: Ioan Vulpescu (Ministru al Culturii), Joachim Uhlmann (Ministerul pentru Stiinţă, Cercetare și Arte al Landului Baden-Würtenberg), Ioan Holender (Director artistic al Festivalului Internaţional George Enescu) și Adrian Cioroianu (Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea București), Horia Șurianu (Universitatea Sorbonne – Paris) și Nick Thorpe (jurnalist BBC).

Cea de a 3-a ediţie a conferinţei este organizată de Asociaţia Timișoara – Capitală Culturală Europeană, Primăria Municipiului Timișoara, Ministerul pentru Știinţă, Cercetare și Artă al Landului Baden-Württemberg, Referentul Cultural pentru Europa de Sud-Est din cadrul Muzeului Șvabilor Dunăreni din Ulm și Centrul Cultural German Timișoara. Între partenerii evenimentului se numără Consiliul Judeţean Timiș, Academia Dunăreană din Ulm, Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunărene, Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, Muzeul de Artă Timișoara și Consulatul German din Timișoara.

Detalii suplimentare și noutăţi despre cea de-a 3-a Conferinţă Internaţională a Culturilor Dunărene se găsesc pe site-ul www.danubeconference.timisoara2021.ro, pe site-ul Asociaţiei Timişoara – Capitală Culturală Europeană (www.timisoara2021.ro) și pe pagina de Facebook (www.facebook.com/timisoara2021eu).

*******************************************************************************************************

The Association Timisoara – European Capital of Culture organizes the 3rd International Danube Conference on Culture

Timisoara is the host of the 3rd International Danube Conference on Culture, being the first Romanian city which has the opportunity to organize this ample event between the 24th and the 26th of June 2015. The conference has as a purpose to implement consolidated communication networks, in order to generate new common projects. Timisoara is the ideal place for the development of the International Danube Conference on Culture due to its multicultural history, which reproduces, on a lower scale, the model of the present day Europe.

Great personalities of the cultural world coming from different Danube countries, artists, representatives of the academic environment, managers and cultural operators, journalists, representatives of national, regional and local authorities, politicians and diplomats will come to Timisoara between the 24th and the 27th of June. This year’s edition of the International Danube Conference on Culture includes three working sessions: “House of Danube Cultures”, “Creative Industries – Employment and Cultural Development Opportunities in the Danube Region” and “Culture and Sustainable Development of Cities”. The expected result is the creation of a virtual space for the cultures in the Danube region where dialogue is as intense as possible and cooperation, as fruitful as possible. The event ends with “The Project and Partnership Laboratory”.

The conference is held within the framework of the development and funding programme of the European Union Strategy for the Danube Region (EUSDR). Its larger purpose to offer a platform for dialogue, change of experience and cooperation amongst cultural operators and artists from the Danube region, marking out both the cultural richness and diversity, and the common features of the countries from this geographical area.

Like the previous editions, successfully developed in Ulm, in 2013, and in Novi Sad, in 2014, respectively, the conference from Timisoara proposes to intensify the dialogue regarding the cultural policies and to strengthen international networks, which represents a very effective step in consolidating European stability.

“The mission of the Association Timisoara – European Capital of Culture is to actively contribute to creating, supporting and promoting a dynamic space, enabling both local cultural operators and representatives from other countries to propose constructive solutions in order to shape the application project for Timisoara’s candidacy for the European Capital of Culture”, says Simona Neumann, Executive Director of the ATECC.

Ioan Vulpescu (Minister of Culture), Ioan Holender (Artistic Director of the George Enescu International Festival), Adrian Cioroianu (Dean of the Faculty of History, University of Bucharest) and Jordi Baltà (Member of the Secretariat, Agenda 21 for culture, United Cities and Local Governments) are only some of the special guests of the 3rd International Danube Conference on Culture.

This year’s edition is realised by the following co-organisers: Association Timisoara – European Capital of Culture, Municipality of Timisoara, Ministry of Science, Research and the Arts of the State of Baden-Württemberg, Consultant for Cultural Affairs for South-East Europe at Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm and German Cultural Centre Timisoara. Amongst the partners of the event, we would like to mention the Timis County Council, the European Danube Academy Ulm, the Council of Danube Cities and Regions, the Department for Inter-Ethnic Relations within the Government of Romania, the Art Museum Timisoara as well as the German Consulate from Timisoara.

Further details and news about the 3rd International Danube Conference on Culture can be found on the Internet page www.danubeconference.timisoara2021.ro, on the website of the Association Timisoara – European Capital of Culture (www.timisoara2021.ro) and on Facebook (www.facebook.com/timisoara2021eu).

*******************************************************************************************************

A Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa Szövetség /Asociaţia Timișoara – Capitală Culturală Europeană/ megszervezi a Dunai Kultúrák Nemzetközi Konferenciát

Temesvár lesz házigazdája a harmadik Dunai Kultúrák Nemzetközi Konferenciának, az első olyan romániai város, melynek lehetősége nyílt ilyen nagy horderejű rendezvény megszervezésére. A találkozó célja olyan megerősített kommunikációs hálózatok életbe ültetése, melyek feladata újabb közös projektek generálása lesz.  Temesvár ideális helyszín a Dunai Kultúrák Nemzetközi Konferencia lebonyolítására, pontosan a multikulturális történelmének köszönhetően, mely kisebb lépték szerint példázza a mai Európa modelljét.

Hasonlóan a korábbi kiadásokhoz, melyek Ulmban, illetve Újvidéken kerültek megszervezésre 2013-ban, valamint 2014-ben, a temesvári konferencia célkitűzése is a kultúrpolitikákra és nemzetközi hálózatok megerősítésére vonatkozó párbeszéd felélénkítése, mint ez európai stabilitás konszolidációjának hatékony eszköze.

Június 14.-e és 27-e között Temesvárra olyan jeles személyiségek fognak érkezni, akik a dunai országok kultúréletének fontos képviselői, az akadémia világ tagjai, kultúrmenedzserek és művelődésszervezők, újságírók, az országos és regionális hatóságok képviselői, politikusok és diplomaták. A Konferencia ez évi kiadásának programja a plénum előtt tartott beszédeken kívül egy partnerségi és projekt laboratóriumot, valamint három műhelymunka  ülést is tartalmaz: „A dunai kultúrák Háza”, „Kreatív iparok – munkaerő foglalkoztatási és kulturális fejlődési lehetőségek a dunai térben” és „A kultúra szerepe a városok fenntartható fejlődésében”. A tervezett eredmény egy olyan virtuális tér létrehozása a dunai kultúrák számára, melyben a párbeszéd minél konstruktívabban tud majd zajlani, az együttműködések pedig egyre eredményesebbek lehetnek.

„Az TEKFSz/ATCCE missziója aktív módon hozzájárulni egy olyan dinamikus tér létrehozásához, támogatásához és népszerűsítéséhez, mely lehetővé fogja tenni úgy a temesvári művelődésszervezőknek, mint a többi ország képviselőinek az építő jellegű tárgyalások és megoldások megfogalmazását Temesvár Európa Kulturális Fővárosát célzó pályázati csomag körvonalazására” jelentette ki Simona Neumann, a Szövetség ügyvezető igazgatója.

A Dunai Kultúrák harmadik Nemzetközi Konferenciának programja a következő meghívottakat fogja felvonultatni: Ioan Vulpescu (Kultúrminiszter), Joachim Uhlmann (Baden-Würtenberg tartomány Tudomány, Kutatás és Művészetek Minisztere), Ioan Holender (a Nemzetközi George Enescu Fesztivál művészeti igazgatója) és Adrian Cioroianu (Bukaresti Egyetem Történelem Fakultásának dékánja).

A Konferencia harmadik kiadásának szervezői a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa Szövetség/Asociaţia Timișoara – Capitală Culturală Europeană/, a Temesvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Baden-Württemberg Tartomány Tudomány, kutatás és művészetért felelős minisztériuma, az Ulm-i Dunai Svábok Múzeumának Kulturális Referense, valamint a Temesvári Német Kulturális Központ.  A rendezvényt támogató partnerek közt található a Temes Megyei Tanács, az Ulm-i Dunai Akadémia, a Dunai Városok és Régiók Tanácsa, a Románia Kormánya keretében működő Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, a Temesvári Művészeti Múzeum, valamint a Temesvári Német Konzulátus.

További részletekés újdonságok a Dunai Kultúrák harmadik Nemzetközi Konferenciájáról a temesvári konferencia számára létrehozott honlapon találhatók (www.danubeconference.timisoara2021.ro), valamint a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa/Asociaţia Timişoara – Capitală Culturală Europeană 2021  honlapján (www.timisoara2021.ro) és  Facebook oldalán (www.facebook.com/timisoara2021eu).

*******************************************************************************************************

Der Verein Temeswar – Kulturhauptstadt Europas organisiert die 3. Internationale Donau-Kulturkonferenz

Temeswar ist Gastgeber der 3. Internationalen Donau-Kulturkonferenz und zugleich die erste rumänische Stadt, die sich der Chance erfreut, diese bedeutende Veranstaltung zu organisieren. Das Ziel des Treffens ist die Umsetzung von konsolidierten Kommunikationsnetzwerken, die neue gemeinsame Projekte generieren sollen. Temeswar stellt, dank seiner multikulturellen Vergangenheit, die im Kleinformat das Modell des heutigen Europa wiedergibt, den idealen Veranstaltungsort für die Internationale Donau-Kulturkonferenz dar.

Nach den in den Jahren 2013 und 2014 in Ulm und in Novi Sad erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen findet die 3. Internationale Donau-Kulturkonferenz in Temeswar, Rumänien statt. Die Fortführung des kulturpolitischen Dialogs und die Festigung der Kulturnetzwerke bedeuten eine große Chance für den Donauraum und somit einen weiteren Schritt zur Stabilisierung Europas.

In der Zeitspanne 24. – 27. Juni kommen wichtige Persönlichkeiten der Kulturszene aus zahlreichen Donauländern, Künstler, Vertreter aus dem akademischen Bereich, Manager und Kulturreferenten, Journalisten, Vertreter der nationalen, regionalen und lokalen Behörden, Politiker und Diplomaten nach Temeswar. Auch die Workshops, mit ihrer praktischen Komponente, verfolgen im Rahmen der Internationalen Donau-Kulturkonferenz eine klare Zielrichtung. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern ein Projektelaboratorium und drei Workshops an: „Das Haus der Kulturen des Donauraumes“; „Kreativwirtschaft – Chancen für Beschäftigung und Kulturentwicklung im Donauraum“ und „Die Rolle der Kultur für die nachhaltige Entwicklung der Städte“. Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen virtuellen Raums, der einen konstruktiven Dialog zwischen den Kulturen der Donauregion ermöglichen soll.

„Unser Ziel ist es, uns aktiv für die Erschaffung, Unterstützung und Förderung eines dynamischen Raumes, der sowohl den Temeswarer Kulturakteuren als auch den Repräsentanten anderer Länder konstruktive Diskussionen und nachhaltige Lösungen für die Gestaltung des Kandidaturprojektes von Temeswar für den Titel Kulturhauptstadt Europas 2021 ermöglichen soll, einzusetzen“, sagt Simona Neumann, Geschäftsführende Direktorin, Verein Temeswar – Kulturhauptstadt Europas.

Zu den Gästen der 3. Internationalen Donau-Kulturkonferenz zählen Ioan Vulpescu (Kulturminister), Ioan Holender (Künstlerischer Leiter des Internationalen George Enescu Festivals), Adrian Cioroianu (Dekan der Hochschule für Geschichte, Universität Bukarest) und  Jordi Baltà (Mitglied des Sekretariats Agenda 21 für Kultur, Vereinigte Städte und lokale Gebietskörperschaften).

Die 3. Internationale Donau-Kulturkonferenz wird von den folgenden Kooperationspartnern organisiert: Verein Temeswar – Kulturhauptstadt Europas, Stadt Temeswar, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Kulturreferentin für Südosteuropa am Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm und Deutsches Kulturzentrum Temeswar. Zu den Partnern zählen der Kreisrat Temesch, die Europäische Donau-Akademie Ulm, der Rat der Donaustädte und -regionen, das Department für Interethnische Beziehungen innerhalb der Regierung Rumäniens, das Kunstmuseum Temeswar sowie das Deutsche Konsulat Temeswar.

Weitere Informationen über die 3. Internationale Donau-Kulturkonferenz kann man auf der Internetseite www.danubeconference.timisoara2021.ro, auf der Internetseite des Vereins Temeswar – Kulturhauptstadt Europas – www.timisoara2021.ro und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/timisoara2021eu finden.

Afis Conferinta Dunareana